Понедельник, 19.08.2019, 15:19
Приветствую Вас Гость

Торгово - промышленный портал

 "Промтехснаб"

Главная » 2014 » Март » 20 » Что нужно знать? Основные изменения для плательщиков НДС
16:36
Что нужно знать? Основные изменения для плательщиков НДС

 

   Зміна митної вартості товарів та її вплив на податковий кредит з ПДВ

  

    У випадку зміни митної вартості імпортних товарів, відповідно до пункту 3 Порядку офор­млення аркуша коригування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. № 1145, посадовою особою мит­ного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, що не пере­вищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу інформації про доплату (по­вернення) сум митних платежів або реєстра­ції заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі, складається аркуш кори­гування.

   

    Таким чином, в звітному періоді, в якому від­булось оформлення аркуша коригування, плат­ник податку має право включити до складу по­даткового кредиту суму податку на додану вар­тість, яка зазначена в аркуші коригування та сплачена до бюджету.

   

    У разі коли податковий (звітний) період, в якому платник податку здійснив доплату кош­тів до Державного бюджету України, у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних то­варів, передує податковому (звітному) періо­ду, в якому оформлено аркуш коригування до МД, платник податку має право включити суму ПДВ, сплачену митним органам, до податко­вого кредиту у тому звітному періоді, в якому оформлено аркуш коригування до МД.

   

    Враховуючи те, що оформлений органом до­ходів і зборів аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації, то у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, в розділі II у графі 2 зазначається дата отримання аркуша коригування до МД, у графі 3 — дата складання аркуша коригування до МД, у графі 4 — номер МД до якої складено аркуш коригування, у графі 5 зазначається вид документа «МДП» чи «МДЕ».

   

    Зміни у реєстрації платника ПДВ

  

    Нове Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердже­не наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.01.14 р. №26. Цей документ на­брав чинності 25.02.14 р. Нововведення, які знайшли місце в Положенні № 26, у першу чергу пов'язані зі змінами правил реєстрації та скасуванням Свідоцтва платника ПДВ.

   

    Положення № 26, підтвердило, що:

   

    - уже зареєстровані платники ПДВ (до 25.02.14 р.) не зобов'язані здійснювати пе­ререєстрації;

   

    - Свідоцтво платника ПДВ та Свідоцтво про реєстрацію сільгосппід­приємства як суб'єкта спецрежиму об­кладення ПДВ після набрання чинності цим Положенням можуть застосовуватись як витяг із реєстру платників ПДВ, однак підлягають по­верненню при першому зверненні плат­ника податку за отриманням витягу з Реєстру.

   

    Платники ПДВ можуть вико­ристовувати Свідоцтво, замість витягу з Реєстру, до моменту змін у Реєстрі, або от­римання витягу чи зміни даних платника ПДВ.

   

    Витяг із Реєстру — це документ, який містить інформацію про платника ПДВ. Для його отримання платник (його уповноважена особа) надсилає поштою або надає особисто контролюючому ор­гану запит за формою № 1-ЗВР (додаток 11 до Положення № 26). Усі розділи запиту мають бути заповнені, та він має бути підписаний заявником із за­значенням дати та способу отримання ви­тягу (поштою або безпосередньо в контро­люючому органі).

   

    Після цього відповідний орган протя­гом двох робочих днів (що настають за днем отримання запиту) безоплатно та безумовно надає платнику податку підпи­саний посадовою особою контролюючо­го органу та скріплений печаткою Витяг із Реєстру за формою № 2-ВР (додаток 12 до Положення № 26).

   

    Такий Витяг містить:

   

    - найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника;

   

    - індивідуальний податковий номер платника податку;

   

    - дату податкової реєстрації;

   

    - термін дії реєстрації платника по­датку;

   

    - дату реєстрації суб’єктом спеціаль­ного режиму оподаткування;

   

    - перелік видів діяльності сільськогос­подарського підприємства, на які поши­рюється дія спецрежиму;

   

    - дату внесення запису про види діяль­ності.

   

    У Витягу найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце про­живання) платника ПДВ вказуються пов­ністю, усі його поля заповнюються спосо­бом комп'ютерного друку українською мо­вою. Якщо платник податку отримує Витяг із Реєстру поштою, то останній надсилаєть­ся за відповідною адресою з повідомленням про вручення за рахунок платника ПДВ. Для Витягу з Реєстру передба­чено тільки паперову форму. Але отримува­ти його не обов'язково.

   

    Довідка з реєстру платників податку на додану вартість - це документ, який підтвердить інформацію про контр­агентів. Для того щоб отримати Довідку з Реєстру, платник податку надсилає запит за формою № 1-ЗДР на офіційний веб-сайт Міндоходів і зборів України. Усі розділи запиту ма­ють бути заповнені та вказаний індивідуальний податковий номер кожного контрагента.

   

    Після цього контролюючий орган протягом 5 робочих днів від дати надходження запиту над­силає Довідку за формою № 2-ДР на електронну пошту платника, з якої надійшов запит.

   

    Довідка включає такі реквізити;

   

    - найменування або прізвище, ім'я та по батькові вашого постачальника — платни­ка ПДВ;

   

    - індивідуальний податковий номер;

   

    - дату податкової реєстрації;

   

    - термін дії реєстрації платника податку;

   

    - дату анулювання реєстрації;

   

    - причину анулювання реєстрації;

   

    - підставу для такого анулювання;

   

    - дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування;

   

    - дату виключення з реєстру суб'єктів спе­ціального режиму оподаткування;

   

    - дату, з якої сільськогосподарське підпри­ємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах.

   

    Отримання довідки з Реєстру можливе тільки в електронній формі За запитом платників податку, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

   

    Реєстрація платником ПДВ

  

    Для реєстрації платником ПДВ (в обов'язковому порядку або добровільно) суб'єкт господарювання подає відповід­ну заяву за формою № 1-ПДВ до контролюючого орга­ну.

   

    Крім того, у Положенні № 26 з'явилася нор­ма, яка, відповідно до п. 183.7 ПКУ дозволяє подавати заяву в електронній формі. Така мож­ливість надається платникам, якщо в них укла­дено договір із відповідними контролюючими органами про визнання електронних докумен­тів.

   

    Якщо суб'єкт господарювання добровільно хоче стати платником податку, на стадії реєст­рації юридичної чи фізичної особи достатньо до реєстраційної картки додати заяву за фор­мою № 1-ПДВ. Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення держреєстрації.

   

    Коли в заяві на реєстрацію було допущено помилку (не зазначено обов'язкових рекві­зитів, надано недостовірні дані та ін.), конт­ролюючий орган має звернутися з письмовою пропозицією про надання нової заяви до плат­ника протягом 5 робочих днів, замість 10, як це було передбачено раніше.

   

    Запис до Реєстру про реєстрацію платника ПДВ вносять із бажано­го дня реєстрації, який прописано в заяві, або якщо такі дані відсутні, то протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви..

   

    Перереєстрація платників ПДВ

  

    Перереєстрація платників ПДВ здійснюється, якщо відбулися зміни даних про останнього (код ЄДРПОУ найменування, місце­знаходження та ін.). У такому разі та якщо вста­новлені помилки чи розбіжності в Реєстрі, плат­ники ПДВ подають протягом 10 робочих днів реєстраційну заяву за тією ж формою № 1-ПДВ із позначкою та визначеним критерієм у графі “Перереєстрація у зв'язку з________”.

   

    Після цього контролюючий орган здійснює пе­ререєстрацію з дотриманням правил та в стро­ки, визначені для реєстрації платника ПДВ. Замість видачі нового Свідоцтва вно­сять відповідні коригування до Реєстру.

   

    Під час, коли відбувається така перереєст­рація, незалежно від причин, платник ПДВ ви­користовує попередні реквізити податкової реєстрації до дати перереєстрації, а це ос­танній день строку з 5 робочих днів після от­римання відповідними органами заяви.

   

    Якщо зміни в даних платника ПДВ стосуються найменування юрособи (ПІБ фізособи-підприємця) і не пов'язані з реоргані­зацією, у реквізитах при заповненні податко­вих документів необхідно одночасно зазначати нове та попереднє найменування (ПІБ).

   

    

    Анулювання реєстрації платника ПДВ

  

    Для відповідності пп. "з" п. 184.1 ПКУ до Положення № 26 внесено ще один випадок, при якому відбувається анулювання: припинення дії договору про спільну діяльність, договору уп­равління майном, угоди про розподіл продукції або якщо закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.

   

    Коли суб'єкт господарювання переходить на спрощену систему оподаткування, яка не пере­дбачає сплати ПДВ, та проставляє в Заяві про застосування спрощеної системи оподаткуван­ня, затвердженій наказом Мінфіну України від 20.12.11 р.№ 1675, відповідну позначку — пода­вати заяву про анулювання реєстрації за фор­мою № З- ПДВ не потрібно.

   

    Якщо раніше при скасуванні рішення про анулювання контролюючі органи видавали нове свідоцтво, тепер це відбуватиметься на основі внесення записів до Реєстру з урахуван­ням таких особливостей:

   

    якщо платник ПДВ іще не встиг перереєстру­ватися — дата реєстрації не змінюється;

    якщо платник уже повторно зареєстрував­ся — датою реєстрації буде вважатися дата по­передньої реєстрації.

    

   

    Застосування спецрежиму ПДВ

  

   

    У нормах цієї частини Положення № 26 змін не відбулось. Єдина зміна - те, що з переліку причин, за яких сіль­ськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб'єктів спецрежиму ПДВ, виключено пункт, що передбачав неподання підприємс­твом податкової звітності з ПДВ за останніх 12 місяців, адже це підстава для ану­лювання реєстрації платником ПДВ взагалі (пп. "г" п. 184.1 ПКУ).

 

 

По материалам: ГУ Міндоходів у Рівненській області

 

 

Просмотров: 293 | Добавил: Сентябрь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Погода
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Цены на топливо
Статистика

Архив записей
Rambler's Top100
Copyright MyCorp © 2019 |